Inicjatywa powołania nowego oddziału KFS w Dobrczu

84450015 231006731225784 8455644936182693888 nSzanowny Panie Wójcie

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z intensywnym rozwojem Krajowego Forum Samorządowego oraz wysoką skutecznością działalności Forum, pragnę poinformować Panią/Pana o projekcie powołania jednostki KFS w Gminie Dobrcz.

 

 

 

Krajowego Forum Samorządowego, które działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), działającym na terenie kraju ponad 20 lat , zostało zarejestrowane 15 lipca 1999 roku z siedzibą w Bydgoszczy, przez Sąd Okręgowy                    w Bydgoszczy I Wydział Cywilny .

   Głównym celem działalności oddziału będzie podejmowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju i uma-cniania samorządności , bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz tworzenie płaszczyzny do współpracy            i wymiany doświadczeń z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz organami uchwałodawczymi                 i wykonawczymi w obszarach m.in. :

     Przeciwdziałaniu bezrobociu , rozwój gospodarczy

       - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości,

       - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

         zwolnieniem z pracy ,

     - aktywizacja zawodowa / współorganizator XII zorganizowanych Targów Edukacyjnych/ ,

     Pomoc w samo zatrudnieniu , wspieranie przedsiębiorczości – odbiorcy :

       - absolwenci szkolnictwa zawodowego , studiów wyższych,

       - osoby pracujące zagrożone zwolnieniem , osoby bezrobotne .

     Doradztwo i poradnictwo zawodowe poprzez zwiększanie świadomości i motywacji do pracy .

     Szkolenie , warsztaty , prelekcje , podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych .

     Członkowie Krajowego Forum Samorządowego pracują również na rzecz:

-          Rady Krajowej Ławników i Sadów Okręgowych ,

-          Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ,

-          Komisji Stałych Sejmu RP – samorządowej i spraw wewnętrznych .

-          Badania aktywność samorządowej przedstawicieli  gmin , miast i woj. RG, RM, Sejmików .

-     Nagradzania najbardziej aktywnych samorządowców ,

     Krajowe Forum Samorządowe przygotowało kilka programów radiowych , telewizyjnych i woj. konferencji związanych m.in. z audytowaniem samorządów, upadłości konsumenckiej , lobbingu, frankowiczów , czystości powietrza , bezpieczeństwem publicznym itp.

   Proszę o wyznaczenie terminu spotkania w celu szczegółowego omówienia płaszczyzn i form współpracy oraz obszarów działalności w odniesieniu do potrzeb społeczności gminy Dobrcz .

                                                   Z poważaniem Prezes Zarządy krajowego KFS – Benedykt Partyka

                                                  Przewodnicząca oddziału gminy Dobrcz Ilona Janiuk

   Członkowie oddziału :         Adrian Zabłocki         Dariusz Kuciński       Bartosz Weyna

Znajdź nas na Facebook