Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklama

wizytowka ben nieruchomosci

Statystyka

Dzisiaj 2

Wczoraj 14

W tygodniu 79

W miesiącu 58

Od początku 45116

Statut

 

 

logo kfs

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
85-005 Bydgoszcz
ul. Gdańska 5

Adres korespondencyjny :

85-435 Bydgoszcz 

ul. Kutrowa 6

 

 

 

STATUT

KRAJOWEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO

 

 

SYGN. Akt I Ns Rej. St. -138/99

SYGN. Akt I Ns Rej. St. 245/99

 

Sąd Okręgowy

W Bydgoszczy

I Wydział Cywilny

85-128 Bydgoszcz

ul. Wały Jagiellońskie 2

15.07.1999 rok.

 

KRS- Nr 0000046392

BY.XIII NS-REJ.KRS/4241/01/174-2003r


Zmiany statutu  BY.XIII NS-REJ.KRS/005290/11/450 - 28.06.2011r

                                                          

 

                                                      

 

- STATUT-

                         Stowarzyszenie- „ Krajowe Forum Samorządowe”

- zwane w dalszej części – FORUM.

                                                         Rozdział I

Postanowienia ogólne.

                                                                       § 1.

Forum działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i postanowieniami niniejszego statutu.

                                                                       § 2.

Forum posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedziba Forum jest miasto Bydgoszcz, a teren działania Forum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Forum może przystąpić do związków stowarzyszeń w Polsce o podobnych celach działania. Forum ma prawo powoływania kół i oddziałów na terenie całego kraju jako samodzielnych jednostek organizacyjnych.

                                                                      § 4.

Forum opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Ma prawo zatrudniać pracowników.

§ 5.

Forum może prowadzić działalność gospodarczą , a uzyskane z tego tytułu dochody będą przeznaczane na realizację celów statutowych Forum. Dochód z działalności gospodarczej nie może być dzielony na członków.

§ 6.

Forum ma prawo posiadania i używania pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

 

                                                                        § 7.

 1. Celem Forum jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju i umacniania samorządności oraz bezpieczeństwa mieszkańców kraju.
 2. Celem Forum jest również udział w życiu publicznym, a w szczególności wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy.

                                                           

                                                                        

3. Forum, stosownie do przepisów prawa, wskazuje swoich kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do Sejmu, Senatu, innych organów państwowych, europejskich        i władz samorządu terytorialnego oraz organizuje akcje wyborczą i referendalną.

4. Celem Forum jest również zajmowanie się działalnościami:

- oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

- ochrona środowiska,

- ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

-naukowa, naukowo-techniczna,

- współpraca międzynarodowa,

- kultura i dziedzictwo narodowe,

- w zakresie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży,

- wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i monitoringu,

- dobroczynności i wolontariatu,

- rehabilitacji zawodowej i społecznej,

- kultu religijnego,

- pomaganie osobom uzależnionym od alkoholizmu i narkomanii.

- wspieranie i prowadzenie różnych form kształcenia zainteresowanych w zakresie

nieruchomości.

- stworzenie płaszczyzny współpracy wszystkich zainteresowanych oraz współuczestniczenie

   w procesie zarządzania nieruchomościami.

- audytowanie samorządów.

 

§ 8.

Powyższe cele forum realizuje przez:

 1. Popularyzację idei samorządności oraz programu „Bezpieczne Miasto” wśród społeczeństwa i w środkach masowego przekazu.
 2. Prowadzenie działalności reklamowej i wydawnictwa biuletynów informacyjnych służących realizacji celów statutowych.
 3. Wspomaganie działań na rzecz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.
 4. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup wyposażenia Policji i służb broniących ładu i porządku.
 5. Organizowanie kiermaszy i festynów osiedlowych służących celom statutowym.
 6. Podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska.
 7. Prowadzenie szkoleń z zakresu samorządności i bezpieczeństwa publicznego.

                                                                      

 1. Prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków lokalowych mieszkańców, w tym pozyskiwanie terenów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i innego.
 2. Prowadzenie w zależności od potrzeb, placówek kształcących, oświatowych, opiekuńczych, poradni oraz szkół dla dorosłych i dzieci.
 3. Organizowanie targów wystawienniczych oraz seminariów naukowych.
 4. Prowadzenie praktyki zawodowej dla młodzieży i studentów.
 5. Zajmowanie się organizacją imprez kulturalnych.
 6. Organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych obozów wypoczynkowych dla dzieci
  i młodzieży.
 7. Ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu
  i narkomanii.
 8. Zbieranie środków finansowych na budowę dróg i monitoringu oraz niezbędnej infrastruktury w miastach i na wsi w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.
 9. Współpraca partnerska z samorządami krajów Unii Europejskiej.
 10. Współdziałanie z sejmem, Senatem RP. Administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, z pracodawcami oraz masowego przekazu.
 11. Prowadzenie innej działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych.
 12. Przeprowadzanie audytów samorządowych na poziomie sołectw , gmin, miast, powiatów i województw przy udziale studentów , wolontariuszy i mediów na potrzeby społeczności lokalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami .

  

Rozdział III dróg

Członkowie Forum, ich prawa i obowiązki.

 

§9.

Członkowie Forum dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających

                                                              

 

§10 .

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie karany prawomocnym wyrokiem Sądu.

                                                              

§ 11.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutowych,
 2. branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych,
 3. opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Walne Zebranie Członków lub dobrowolne deklarowanych przez członka.

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego pod warunkiem bieżącego opłacania składek członkowskich,
 2. zgłaszania wniosków i postulatów do władz Forum,
 3. korzystania z pomocy Forum.

§13.

 1. Członkiem wspierającym Forum może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Forum.
 2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem paragrafu 12 pkt. 1.
 3. Osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.

                                                            

§14.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Forum.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku opłacania składek.

§ 15.

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:

- rezygnacji członka,

- wykluczenie z Forum wskutek nieprzestrzegania Statutu,

- skreślenia z listy członków wskutek nie płacenia składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy,

- śmierć członka,

- utraty osobowości prawnej członka wspierającego.

                                                         

2. W przypadku wykluczenia lub skreślenia członka z ewidencji przysługuje mu prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

                                                             Rozdział IV

                                                          Władze Forum

 

§ 16.

 1. Władzami Forum są:

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja Zarządu i komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór następuje w glosowaniu tajnym.

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Forum.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

- uchwalenie rocznych programów działalności i preliminarzy finansowych forum,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej,

- zatwierdzanie rocznych bilansów finansowych,

- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

- podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Forum,

- wybór Zarządu i komisji Rewizyjnej,

- rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i wykreśleniu członka, podejmowanie uchwal w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd
i Komisje Rewizyjną,

- ustalenie wysokości składki członkowskiej,

- nadawanie godności członka honorowego,

3. W pierwszym terminie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej polowy liczby członków uprawnionych do glosowania. W drugim terminie (30 minut później) uchwały zapadają bez względu na ilość członków, z wyjątkiem 30 paragrafu.

                                                           

§18.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:

- Zwyczajne.

- Nadzwyczajne,

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

                        

3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 uprawnionych członków zwyczajnych Forum.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których rozstrzygnięcie zostało zwołane.

§19.

W Walnym Zebraniu udział biorą:

1. członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,

2. członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§20.

Zarząd Forum składa się z 5-9 osób. Ilość członków Zarządu ustala uchwałą Walnego Zebrania Członków.

W skład Zarządu wchodzą : prezydent, wiceprezydent i skarbnik oraz sekretarz. Pozostali pełnią funkcje członków Zarządu.

§21.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Forum na zewnątrz,
 2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Forum,
 3. przyjmowanie w poczet członków,
 4. podejmowanie uchwal w sprawach wykluczenia i wykreślenia członków,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków
 6. podejmowanie uchwal w sprawach zwolnień z opłat członkowskich,
 7. inne czynności       nie przewidziane dla Walnego Zebrania Członków,

§22.

Uchwały Zarządu zapadają zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

                                                           

§23.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu.

§24.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera z swego grona Przewodniczącego.

                                                                

§25.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności merytorycznej Forum oraz dokonywanie oceny tej działalności,

- dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowej Forum,

- składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności,

- występowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

2. Komisja rewizyjna podejmuje decyzje przy obecności co najmniej dwóch członków.

                                                                

§26.

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej organom przysługuje prawo uzupełnienia składu osobowego.
 2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu powołanego przez walne Zebranie Członków.

Rozdział V

Majątek Forum

 

§27

Na majątek Forum składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

                                                                    

§28.

Fundusze Forum stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje,
 3. darowizny,
 4. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Forum.

                                                                        

§29.

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Forum wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: tj. prezes i skarbnik lub wiceprezesa    i skarbnika.
 2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach wymagane jest współdziałanie prezes lub wiceprezes i jednego członka zarządu.
 3. Do kontaktów z mediami w sprawach związanych z działalnością Forum jest upoważniony prezes i wiceprezes lub przez nich wyznaczona osoba.

 

Rozdział VI.

Zmiany Statutu i rozwiązanie Forum

§30.

Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i rozwiązanie Forum wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do glosowania.

§31.

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Forum, walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisję Likwidacyjną.

                                                      

Znajdź nas na Facebook