RuchJOW

Masz pytanie lub chcesz zgłosić propozycję?
Napisz do nas na adres kukiz@kfs.org.pl lub jow@kfs.org.pl

Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Dzisiaj 13

Wczoraj 12

W tygodniu 121

W miesiącu 371

Od początku 32361

BEN reklama

Świąt Wielkanocnych II

kfs 100 niepodleglosc

W niedzielę, 11 listopada 2018 roku Polacy dumnie świętowali jubileuszową, setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Krajowe Forum Samorządowe dołączyło się do celebracji tego wyjątkowego wydarzenia, m. in. prezentując na swojej stronie narodowe barwy.

 

Dane techniczne są informacją publiczną: wyrok WSA

Przepisy ustaw ustrojowych (art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym, art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym i art. ustawy o samorządzie województwa), art. 61 Konstytucji oraz art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że – w ramach zasady jawności działania organów władzy publicznej – obywatelom przysługuje prawo do wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy. Uprawnienie to obejmuje również możliwość rejestrowania przez mieszkańców przebiegu tego rodzaju posiedzeń.

Nie oznacza ono przy tym wyłącznie możliwości bezpośredniego udziału w sesjach organów, ale również możliwość zapoznania się z ich przebiegiem, np. za pośrednictwem transmisji radiowej lub telewizyjnej. W niektórych jednostkach samorządowych obrady są transmitowane również za pośrednictwem Internetu. Ich treść jest bowiem informacją publiczną – mieszkańcy mogą zatem domagać się ich udostępnienia przez organy administracyjne.
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 19 lutego b.r. orzeczenie, w ramach którego odniósł się do zakresu informacji związanych z utrwalonym materiałem z sesji rady gminy, jakie podlegają udostępnieniu obywatelom (sygn. akt II SAB/Wa 622/13). Skargę do sądu wniósł mieszkaniec gminy K., który we wrześniu 2013 roku wystąpił do wójta z wnioskiem o udostępnienie (w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej) między innymi danych dotyczących tego, w jakim systemie, na jakim sprzęcie i przy użyciu jakiego programu dokonano(przesłanego mu wcześniej na płycie) nagrania nadzwyczajnej sesji rady gminy. Wnioskodawca domagał się także udzielenia mu informacji o tym, jakie warunki techniczne musi spełnić sprzęt komputerowy dla odtworzenia przesłanego nagrania.
 

W odpowiedzi na wniosek, wójt gminy K. poinformował wnioskodawcę, że żądane przez niego informacje nie stanowią informacji publicznej. Dodał też, że w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z właściwą obsługą sprzętu komputerowego, na którym miał być odtwarzany plik, należy zasięgnąć porady specjalisty w dziedzinie informatyki lub zapoznać się z instrukcją obsługi i dokumentacją dołączoną do przekazanego sprzętu. W konsekwencji, wnioskodawca skierował do sądu administracyjnego skargę na bezczynność wójta. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, „skarżący wskazał, że objęta wnioskiem informacja stanowi informację publiczną, bowiem dotyczy trybu i sposobu działania organu w ramach wypełniania ustawowego obowiązku. Wójt Gminy K. jest zaś podmiotem zobowiązanym na gruncie U.d.i.p. do jej udostępnienia. Spełniony został zatem zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zaniechanie udostępnienia żądanej informacji bądź wydania decyzji o odmowie jej udzielenia, tworzy stan bezczynności.”
 

Aby rozstrzygnąć spór, sąd administracyjny musiał przede wszystkim ocenić, czy dane, których udostępnienia domagał się skarżący, rzeczywiście stanowią informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. WSA przypomniał, że na gruncie orzecznictwa pojęcie „informacji publicznej” jest rozumiane szeroko. Przyjmuje się zatem, że jest to „każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.” Obowiązek informacyjny nie musi przy tym pokrywać się z zakresem działania danego podmiotu. Zgodnie z ogólną zasadą, do udzielenia informacji publicznej są zobligowane podmioty będące w jej posiadaniu, „jednak tylko wówczas, gdy informacja nie została wcześniej udostępniona wnioskodawcy i nie funkcjonuje ona w obiegu publicznym.”
 

Jak wskazał sąd, dane, których żądał skarżący, spełniają kryteria „informacji publicznej”: dotyczą one sposobu rejestracji obrad rady gminy, odnoszą się zatem do technicznej sfery działania organu gminy. „W sytuacji, gdy przebieg posiedzeń Rady Gminy K. jest rejestrowany, to informację publiczną stanowi nie tylko sam zapis dźwiękowy, ale również informacja na temat warunków (parametrów) technicznych, w jakich dokonano rejestracji przebiegu danego posiedzenia.” Jak dodał WSA, również dane dotyczące sprzętu i programu, przy pomocy których nagrano sesję, są informacją publiczną, gdyż dotyczą w istocie wyposażenia technicznego, a więc majątku, jakim dysponuje jednostka samorządu terytorialnego. Z tego względu, wójt miał obowiązek udzielić skarżącemu żądanych przez niego informacji – a niewywiązanie się z tego wymogu oznacza, że organ pozostawał w bezczynności.

Znajdź nas na Facebook